अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
Proactive Disclosure २०७९ बैशाख प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७८ माघ फागुन र चैत महिनाको ( त्रैमासिक ) स्वत प्रकाशन
आ .ब २०७३/०७४ को लागि जिविस तर्फको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ .ब २०७३/०७४ को लागि जिविस तर्फको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम
आ .व. २०७१/०७२ को जिल्लाको MCPM नतिजा २०७३/०६/०८ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ .व. २०७१/०७२ को जिल्लाको MCPM नतिजा
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६ 2073/04/02 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२ -२०७६
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन आ.ब. २०७१ /०७२ 2072/07/30 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ .व २०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन आ .ब. २०७२/०७३ 2073/5/20 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन आ .ब २०७२ /०७३
जिल्ला विकास योजना आ.ब . २०७३/२०७४ 2072/12/20 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास योजना आ .व २०७३ /२०७४
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आ.व .२०७१/०७२ २०७२/१२/२५ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ .व २०७१/०७२ को बार्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
बार्षिक समिक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७१ /०७२ २०७२-०८-१० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७१ /०७२ को सारांस प्रतिवेदन
प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन आ.ब.२०७२/०७३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन आ.ब.२०७२/०७३
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७०/०७१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७०/०७१
संगठन विकास योजना २०७२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सांगठनिक विकास योजना
जिल्ला विकास योजना आ .ब .२०७२ /०७३ 2072/04/04 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२३ औ जिल्ला विकास योजना
बार्षिक समिक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७०/२०७१ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७०/७१
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०७२-०६-२७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब २०७१/०७२ मा भएको सार्वजनिक सुनुवाईको संक्षिप्त विवरण
जिल्ला विकास योजना २०७१/०७२ २०७२-०६-२१ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब २०७१/०७२ का लागि स्वीकृत जिल्ला विकास योजना
अनुगमन प्रतिवेदन २०७१ २०७२ -०६-२१ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ .ब २०७०/०७१ को बार्षिक नवलपरासी जिल्ला अनुगमन प्रतिवेदन
बसाईसराई दर्ता नमुना फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बसाईसराई दर्ता गर्नको लागि भर्नुपर्ने फारमको नमुना |यसलाई Downloadगरेर भर्न सक्नुहुने छ
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता नमुना फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गर्नको लागि भर्नुपर्ने फारमको नमुना |यसलाई Downloadगरेर भर्न सक्नुहुने छ |
मृत्यु दर्ताको नमुना फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्यु दर्ताको नमुना फारम Download गरि भर्न सक्नुहुने छ |

Skip to toolbar