योजना सम्झौता सम्बन्धमा

जिल्ला विकास समिति नवलपरासीको २३ औ जिल्ला परिषदबाट आ ब २०७२/७३ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भईरहेको हुँदा स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९ मा उल्लेख भएबमोजिम उपभोक्ता समिति गठनगरि गाविस/न.पा. को सिफारिस सहित योजना सम्झौता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ | जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासी

Skip to toolbar